Lana Lenovitz

Lana Lenovitz

SVP, Valuation/Advisory